Server Render – Các vấn đề gặp phải

Mục đích SSR không chỉ để SEO tốt, mà quan trọng hơn là để share FB và các platform khác

 1. Load API trong component
  1. Có thể xử lý được bằng cách tạo một static function fetchData trong mỗi component cần gọi API
  2. hàm này sẽ gọi một action -> tự động update cho store khi hoàn thành
 2. Css loader
  1. Có thể xử lý bằng cách tạo biến __CLIENT__ & __SERVER__
  2. Check trên client để require css
 3. Các module không hỗ trợ SSR : ví dụ swiper -> ua=navigator.userAgent <- undefined trên server
  1. Xử lý tạm thời bằng cách ko dùng router, ko dùng renderHtml
  2. Chỉ match req.path với các action để gọi API tương ứng mà thôi

 

Advertisements